Algemene voorwaarden

 1. Uw boeking is definitief nadat u de bevestiging heeft ontvangen. bij niet (niet op tijd) annuleren bent u van rechtswege de volledige betaling verschuldigd.De deelname aan een evenement is gegarandeerd indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van organisatie en adviesburo Koolen & Koolen is bijgeschreven. 
 2. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van organisatie en adviesburo Koolen & Koolen is bijgeschreven, heeft organisatie en adviesburo Koolen & Koolen de mogelijkheid een andere gegadigde voor het evenement in te schrijven hiermee vervalt NIET uw betalingsverplichting. 
 3. Bij tijdige annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het betaalde bedrag teruggestort (onder inhouding van 15,00 euro administratiekosten) indien de annulering schriftelijk wordt gemeld uiterlijk twee weken voor de datum van het desbetreffende evenement. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing. Indien de annulering korter dan veertien dagen voor het evenement wordt doorgegeven, vervalt uw aanspraak op restitutie. U dient uitsluitend schriftelijk/per e-mail of per fax uw annulering minimaal 14 dagen vóór de datum van de markt aan ons door te geven
 4. Indien u met een borg wilt werken, dient het borgbedrag op onze bankrekening te zijn bijgeschreven 1 maand voor de eerst geboekte markt, is het mogelijk het inschrijfgeld op de marktdag te betalen. U dient het verschuldigde bedrag direct aan de marktmeester te voldoen ten tijde dat deze zelf naar u toe komt. Het is niet mogelijk uw betaling uit te stellen.
 5. Het verschuldigde inschrijfgeld wordt van de borg afgetrokken indien de inschrijving door de ingeschrevene wordt geannuleerd korter dan twee weken voor de marktdatum. 
 6. Deelnemers welke na de aangegeven uiterlijke aanwezig tijdstip van de markt (vermeld op de bevestiging) niet op het evenement aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een plaats. Het inschrijfgeld wordt niet teruggestort en een eventuele borg zal voor het inschrijfbedrag worden ingenomen. 
 7. Organisatie en adviesburo Koolen & Koolen is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind) komen voor risico van de deelnemer zelf. 
 8. Organisatie en adviesburo Koolen & Koolen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden.
 9. Organisatie en adviesburo Koolen & Koolen zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om organisatie en adviesburo Koolen & Koolen aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek. 
 10. U dient de kraam/grondplaats te bezetten totdat de markt afgelopen is volgens de aangegeven tijd. U mag de markt niet eerder verlaten
 11. Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft. Het bovenzeil dient u zelf vast te zetten (indien dit niet door de kraamzetter is gedaan) 
 12. Wij zullen uw wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt. 
 13. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door organisatie en adviesburo Koolen & Koolen gesloten aansprakelijkheidsverzekering. 
 14. Indien u geen gebruik maakt van deze bevestiging(en) verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan ons te melden. 
 15. Onze evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd. organisatie en adviesburo Koolen & Koolen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement. 
 16. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk. 
 17. Indien een deelnemer stroom nodig heeft kan organisatie en adviesburo Koolen & Koolen wanneer u het tijdig aanvraagt hierin bemiddelen, u dient hiervoor zelf een fatsoenlijke goedgekeurde kabel(s) van minimaal 50 meter te zorgen. Organisatie en adviesburo Koolen & Koolen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting en eventuele schade aan u apparatuur. 
 18. Als standhouder bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) Algemene Directie, telefoon: 070-4484848 
 19. Het is verboden om de kramen aan derden te verhuren zonder toestemming van organisatie en adviesburo Koolen & Koolen. 
 20. U dient zelf uw afval mee te nemen, wanneer wij nog afval van u vinden dan worden alsnog de opruimkosten in rekening gebracht.
 21. Wij nemen sms'jes niet in behandeling.