Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. Gebruiker: de partij, Koolen & Koolen Organisatie en Adviesbureau, die deze Algemene Voorwaarden in een overeenkomst gebruikt.
1.2. Wederpartij: de partij die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
1.3. Opdrachtnemer: de partij, Koolen & Koolen Organisatie en Adviesbureau, aan wie de opdrachtgever de opdracht heeft gegeven om een evenement te organiseren.
1.4. Opdrachtgever: de partij die de opdrachtnemer opdracht geeft om een evenement te organiseren.
1.5. Opdracht: de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst tot het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord, waaronder maar niet uitsluitend beperkt tot het organiseren van ambulante handel, attracties, braderieën, markten, circussen, roadshows, bloemencorso, kinderkermissen, muziek, standwerker-concoursen, themadagen, winkelpromotie, enz.
1.6. Organisator/verhuurder: de partij, Koolen & Koolen Organisatie en Adviesbureau, die een evenement in opdracht van een opdrachtgever organiseert, waar deelnemers zich voor kunnen inschrijven en een kraam/grondplaats/standplaats kunnen huren.
1.7. Deelnemer/huurder: de partij die aan een evenement, georganiseerd door de organisator, wenst deel te
nemen door zich hiervoor in te schrijven en een kraam/grondplaats/standplaats te huren.
1.8. Deelname: het door de deelnemer/huurder deelnemen aan een evenement georganiseerd door de organisator/verhuurder, door zich in te schrijven voor het evenement op de website van de organisator/verhuurder, waarbij deelnemer/huurder een huurovereenkomst met de organisator/verhuurder aangaat met betrekking tot één of meerdere kramen en/of één of meerdere standplaatsen op het betreffende evenement.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de Gebruiker en op alle tussen de Gebruiker en anderen gesloten overeenkomsten inzake de huur/verhuur van kramen en/of standplaatsen op de door Gebruiker georganiseerde evenementen.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing.
2.3. Een vanwege de contractspartij van de Gebruiker voorgestelde en van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarde heeft slechts werking indien de Gebruiker hier schriftelijk mee instemt. Een dergelijke afwijkende voorwaarde heeft slechts werking voor de duur van de specifieke overeenkomst, waarvoor zij is overeengekomen.
2.4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op gevallen waarin derden betrokken raken bij de offertes van de Gebruiker en de overeenkomsten tussen de Gebruiker en contractspartijen.
2.5. Indien een situatie niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is geregeld, dient deze te worden beoordeeld in overeenstemming met wel in deze algemene voorwaarden geregelde gevallen en de strekking van deze algemene voorwaarden.
2.6. Indien in een bepaling in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken van een dwingende consumentenrechtelijke wettelijke bepaling, dan dient de betreffende bepaling in deze Algemene Voorwaarden in overeenstemming met de dwingende consumentenrechtelijke wettelijke bepaling te worden uitgelegd en/of gaat deze dwingende consumentenrechtelijke wettelijke bepaling voor. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing.
2.7. De vernietiging van een beding in deze Algemene Voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet aan. Deze blijven onverkort van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor het specifieke geval, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is door de Gebruiker.
3.3. De Wederpartij moet binnen de gestelde termijn het aanbod aanvaarden. Is er geen termijn overeengekomen, dan moet de Wederpartij onmiddellijk aanvaarden.
3.4. Voor de totstandkoming van de overeenkomst dient de procedure als beschreven onder het kopje ‘inschrijven/deelname, huuroverkomst’ te worden gevolgd.
3.5. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Is de Wederpartij een consument dan zijn de in het aanbod vermelde prijzen inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
3.6. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de Gebruiker niet.
3.7. Een uit meerdere componenten bestaande aanbieding is niet deelbaar. Alle afzonderlijke onderdelen vormen 1 geheel. Afzonderlijke nakoming van een onderdeel kan niet van de Gebruiker worden gevraagd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is door de Gebruiker.

Artikel 4. Inschrijven/deelname, huurovereenkomst
4.1. De organisator/verhuurder geeft op zijn website de evenementen aan waaraan deelnemers/huurders kunnen deelnemen middels het huren van marktkramen en/of standplaatsen.
4.2. De huur wordt per dag(en) aangegaan.
4.3. Deelnemen kan enkel via de website. Deelnemers dienen het inschrijfformulier online in te vullen en te versturen.
4.4. Bij het inschrijven dient deelnemer/huurder o.a. de navolgende handelingen te verrichten:
 • Een evenement selecteren uit de lijst met beschikbare evenementen, waarvoor deelnemer/huurder zich wil inschrijven;
 • Zijn/haar gegevens in vullen;
 • Enkele specifieke vragen beantwoorden zoals aantal kramen, grondplaatsen en stroom; Tevens kunnen opmerkingen of mededelingen geplaatst worden;
 • Aanvinken akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden;
 • Aanvinken akkoordverklaring met de Privacyverklaring;
 • Online versturen van het inschrijfformulier.
4.5. Na de inschrijving ontvangt de deelnemer/huurder een bevestiging van de organisator/verhuurder. De bevestiging vermeldt tevens:
 • De hoogte van de huur;
 • Het uiterste tijdstip waarop betaald dient te worden;
 • Het bankrekeningnummer waarop de huur betaald dient te worden;
 • Het tijdstip waarop deelnemer/huurder uiterlijk aanwezig dient te zijn op de markt/het evenement.
4.6. Totstandkoming overeenkomst: de overeenkomst komt tot stand op het moment dat de organisator/verhuurder een bevestiging van de deelname/inschrijving naar de  deelnemer/huurder verstuurd.
4.7. De organisator/verhuurder garandeert aan deelnemer/huurder het recht op deelname, nadat betaling van de huursom voor de gestelde uiterlijke betaaldatum is geschied. Indien niet op tijd wordt betaald, komt de deelnemer/huurder geen recht op deelname toe. De organisator/verhuurder kan in dat geval aan andere deelnemers voorrang verlenen. De betalingsverplichting van de deelnemer/huurder blijft in stand. Indien er met een borg gewerkt wordt, wordt deelname aan het evenement gegarandeerd na de bevestiging van de inschrijving. 
4.8. Wijziging overeenkomst: indien voor de deugdelijke uitvoering van de huurovereenkomst noodzakelijk is dat wijzigingen plaats dienen te vinden, kan organisator/verhuurder de overeenkomst wijzigen, aanvullen danwel beperken. Organisator/verhuurder brengt deelnemer/huurder zo spoedig mogelijk op de hoogte van de wijzigingen en de gevolgen die deze medebrengen voor de deelnemer/huurder. Indien een vaste prijs overeengekomen was en de wijziging een verhoging van meer dan 10% van de prijs tot gevolg heeft, treden organisator/verhuurder en deelnemer/huurder in overleg. De deelnemer/huurder kan in dat geval de overeenkomst tot twee weken voor het evenement kosteloos ontbinden. Indien de deelnemer/huurder opzegt binnen twee weken tot het evenement dient zij het volledige bedrag te voldoen. Organisator/verhuurder is in dit geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, direct of indirect, dan ook.

Artikel 5. Betaling/prijs/kosten
5.1. Hoogte huurprijs: de hoogte van de huurprijs wordt bij de bevestiging van de deelname/inschrijving vermeld. De huurprijs bestaat uit een bedrag voor de verhuur van marktkramen en/of grondplaatsen. De huurder van de marktkraam is Btw-plichtig, de huurder van de grondplaats niet.
5.2. Indien niet anders aangegeven is de huurprijs exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege. De huurprijs wordt berekend op basis van het aantal kraampjes en/of grondplaatsen. Voor de kraampjes is huurder Btw-plichtig en wordt bij de prijs het  verschuldigde Btw-bedrag aangegeven. Voor de grondplaats is men niet Btw-plichtig en wordt dus ook geen Btw-bedrag aangegeven.
5.3. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, de prijzen van zaken al dan niet door organisator/verhuurder van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van zaken en/of diensten (mede) bepalen, is
organisator/verhuurder gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de  overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. De huurder die als natuurlijke persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de deelnemer/huurder te allen tijde aan de verhoging is gebonden.
5.4. Tijdstip betaling: het uiterste tijdstip waarop betaald dient te worden, wordt op de bevestiging van de deelname/inschrijving vermeld. Indien geen tijdstip is vermeld dient uiterlijk 6 weken voor het plaatsvinden van het evenement te worden betaald.
5.5. Wijze betaling: betaling vindt plaats door het overschrijven/storten van het verschuldigde bedrag op het door de organisator/verhuurder aangegeven bankrekeningnummer.
5.6. Borg: deelnemers/huurders kunnen ook met een borg werken. Het voordeel van een borg is, dat betaling op de dag van het evenement tot de mogelijkheden behoort. Indien op de dag van het evenement niet betaald wordt, wordt het verschuldigde bedrag van de waarborgsom afgeschreven. In geval er sprake is van borg, wordt deelname aan het evenement gegarandeerd na de bevestiging van de inschrijving.
5.7. Wordt niet binnen de aangegeven uiterlijke betaaldatum betaald, dan is de Gebruiker gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Daarnaast is de Gebruiker gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5.8. Indien de deelnemer/huurder een consument is, dan is de hoogte van de rente gelijk aan de wettelijke consumentenrente. In overige gevallen is een rente van 1% per maand verschuldigd.
5.9. Indien de wederpartij een consument is, dan worden de incassokosten berekend volgens het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’. Voor consumenten gelden de volgende tarieven voor incassokosten:
 • Minimumtarief € 40,00
 • 15% over eerste € 2.500,00
 • 10% over volgende € 2.500,00
 • 5% over volgende € 5.000,00
 • 1% over de volgende € 190.000,00
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00
5.10. Indien de wederpartij geen consument is en dus handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00.
5.11. De Gebruiker kan betaling van de hoofdsom weigeren indien niet tevens het rentebedrag, de gemaakte kosten en/of schade worden betaald.

Artikel 6. Waarborgsom
6.1. Indien deelnemer/huurder met een waarborgsom wil werken en/of in onderling overleg tussen organisator/verhuurder en de deelnemer/huurder besloten wordt om met een waarborgsom te werken, dient de deelnemer/huurder de waarborgsom 2 maanden voor de eerst geboekte markt/evenement bij te schrijven op het bankrekeningnummer van de organisator/verhuurder.
6.2. Het werken met een borg maakt het voor de deelnemer/huurder mogelijk om het inschrijfgeld op de marktdag te voldoen. Op het moment dat de marktmeester naar de deelnemer/huurder komt, dient deelnemer/huurder het verschuldigde inschrijfgeld direct aan de marktmeester te betalen. Uitstel van betaling is niet mogelijk.
6.3. Het inschrijfgeld wordt in mindering op de waarborgsom gebracht indien  deelnemer/huurder niet verschijnt op het uiterlijk aangegeven tijdstip waarop  deelnemer/huurder aanwezig dient te zijn op het evenement/de markt, of indien deelnemer/huurder de inschrijving niet op tijd heeft geannuleerd.

Artikel 7. Privacy
7.1.
Organisator/verhuurder verwerkt persoonsgegevens in het kader van zijn/haar dienstverlening. De wijze waarop organisator/verhuurder deze persoonsgegevens verwerkt wordt weergegeven in de privacyverklaring.
7.2. De deelnemer/huurder dient bij de inschrijving voor de deelname akkoord te gaan met de privacyverklaring door het aanvinken hiervan.
7.3. De privacyverklaring is te vinden op de website van de organisator/verhuurder en is tevens te vinden via een hyperlink/knopje bij de akkoordverklaring op de website.

Artikel 8. Verplichtingen organisator/verhuurder
8.1. De organisator/verhuurder stelt het verhuurde, de kraam/standplaats, gedurende de huurperiode ter beschikking aan de deelnemer/huurder.
8.2. Organisator/verhuurder draagt zorg voor de opbouw van de markt/het evenement.

Artikel 9. Verplichtingen deelnemer/huurder
9.1. Deelnemer/huurder dient de betaalverplichting overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden te voldoen.
9.2. Deelnemer/huurder dient zicht als een goede huurder te gedragen en kan het verhuurde enkel overeenkomstig diens bestemming gebruiken. Het is deelnemer/huurder verboden wijzigingen aan het verhuurde aan te brengen.
9.3. Gedurende de huur is deelnemer/huurder zelf aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van het verhuurde. Deelnemer/huurder dient zorg te dragen voor een solide verzekering van het verhuurde.
9.4. Deelnemer/huurder dient op het vooraf aangegeven tijdstip aanwezig te zijn bij de markt/het evenement.
9.5. Deelnemer/huurder dient de kraam en/of grondplaats te bezetten totdat de markt/het evenement afgelopen is volgens het aangegeven tijdstip. Het is verboden de markt eerder te verlaten
9.6. Vanaf ingebruikname dient deelnemer/huurder ervoor te zorgen dat de kraam onbeschadigd en ongeschonden blijft. Indien het bovenzeil niet door de kraamzetter is vastgezet, dient deelnemer/huurder deze zelf vast te zetten.
9.7. Deelnemer/huurder is zelf verantwoordelijk voor wettelijke eisen van de Overheid, o.a. zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, Kamer van Koophandel, CRK, enz.
9.8. Deelnemer/huurder is als standhouder verplicht op te hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), telefoon: 0900 - 0388.
9.9. Het is deelnemer/huurder verboden om de kramen en/of standplaatsen aan derden te verhuren en/of in gebruik te geven zonder toestemming van organisator/verhuurder.
9.10. Deelnemer/huurder dient de kraam/standplaats schoon te houden en aan het einde van de huurperiode vrij van afval en opgeruimd achter te laten. Indien  organisator/verhuurder genoodzaakt wordt om afval op te ruimen, worden de opruimkosten bij deelnemer/huurder in rekening gebracht.
9.11. Deelnemer/huurder is verplicht ieder gebrek van de kraam meteen aan de organisator/verhuurder mede te delen. Organisator/verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek aan de kraam indien deelnemer/huurder verzuimt dit direct aan de organisator/verhuurder te melden. Deelnemer/huurder dient dit gebrek via beeldmateriaal vast te legen.
9.12. Deelnemer/huurder is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor ten minste € 1.000,- per schadegeval.

Artikel 10. Vergunningen
10.1. De markten/evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een benodigde vergunning niet wordt verleend, zal de markt/het evenement worden geannuleerd. Organisator/verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet doorgaan van de markt/het evenement vanwege een niet verleende vergunning.

Artikel 11. Stroom
11.1. Indien deelnemer/huurder stroom nodig heeft en dit tijdig aanvraagt, kan organisator/verhuurder hierin bemiddelen.
11.2. Deelnemer/huurder dient zelf zorg te dragen voor fatsoenlijke goedgekeurde kabel(s) van minimaal 50 meter.
11.3. Organisator/verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet verkrijgen van een stroomaansluiting en/of eventuele schade aan de apparatuur.

Artikel 12. Weersomstandigheden
12.1. Organisator/verhuurder behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, uitsluitend ter beoordeling van organisator/verhuurder, de huurovereenkomst ter zake te annuleren zonder dat dit de deelnemer/huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen.

Artikel 13. Reclames
13.1. Deelnemer/huurder dient de zaken bij in ontvangstneming onverwijld te controleren. Gebreken, mankementen, fouten en/of klachten inzake het verhuurde en/of de opbouw van de markt/het evenement dienen onmiddellijk, doch in ieder geval voor aanvang van de markt, te worden gemeld bij de organisator/verhuurder en/of de marktmeester.

Artikel 14. Annuleren
14.1. De deelnemer/huurder kan tot 2 weken (14 dagen) voor de datum van het evenement annuleren. Indien op tijd geannuleerd wordt, kan de organisator/verhuurder € 15,00 aan administratieve kosten in rekening brengen. Indien niet of niet op tijd geannuleerd wordt, blijft de betaalverplichting staan.
14.2. Annuleren kan alleen schriftelijk (daaronder begrepen: per e-mail).

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 • Overmacht;
 • Onjuiste uitlatingen of onjuist verstrekte gegevens door de deelnemer/huurder, dan wel daden of nalatigheden van de deelnemer/huurder, zijn/haar ondergeschikten ofwel andere personen die door of vanwege hem/haar te werk zijn gesteld;
 • Nalatigheden van de deelnemer/huurder in het onderhoud van de verhuurde zaken en/of gebreken in de door hem/haar geleverde zaken;
 • Beschadigingen aan de verhuurde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
 • Normale slijtage ten gevolge van dagelijks gebruik aan de verhuurde zaken;
 • Diefstal, verlies, overige schade, waaronder schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind);
 • Omzetderving door slechte weersomstandigheden;
 • Tegenvallende opkomst van publiek;
 • Het niet doorgaan van het evenement doordat de benodigde vergunningen niet verleend worden aan de Gebruiker;
 • Enige andere van buiten komende oorzaken.
15.2. Mocht de Gebruiker aansprakelijk zijn, dan is de Gebruiker slechts aansprakelijk tot maximaal 1,5 maal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid is in elk geval begrenst tot het bedrag, waarvoor de Gebruiker zich heeft verzekerd ingevolge de door opdrachtgever en organisator/verhuurder gesloten aansprakelijkheids-verzekering.
15.3. De Gebruiker is nimmer gevolgschade verschuldigd.

Artikel 16. Overmacht
16.1. Een tekortkoming in de nakoming kan de Gebruiker niet worden toegerekend indien de tekortkoming niet aan zijn schuld te wijten is en niet voor zijn rekening komt volgens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen.
16.2. Als overmacht worden alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, beschouwd, waarop de Gebruiker geen invloed kan of kon uitoefenen.
16.3. De navolgende situaties en/of gebeurtenissen worden nadrukkelijk als overmacht beschouwd: stormschade en andere natuurrampen; belemmeringen door derden; belemmering in het vervoer in het algemeen; geheel of gedeeltelijke werkstakingen; oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen; verlies of beschadiging van goederen bij transport naar de Gebruiker of de opdrachtgever; niet of niet tijdige levering van goederen door derden of leveranciers van de Gebruiker, en importverboden; gehele of gedeeltelijke mobilisatie; belemmerende maatregelen van enige overheid; brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van de Gebruiker, dan wel in de middelen van vervoer van derden; het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden teweegbrengen.
16.4. Bij het zich voordoen van bovenvermelde gebeurtenissen, is de Gebruiker niet verplicht tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan. Tevens wordt de Gebruiker voorlopig ontheven van zijn verplichtingen inzake de betrokken huurovereenkomst. 
16.5. Het hangt van de specifieke omstandigheden van het geval af, in hoeverre, in het geheel of gedeeltelijk, de Gebruiker ontheven wordt van zijn verplichtingen inzake de betrokken huurovereenkomst of dat de Gebruiker de ter beschikkingstelling van het huurobject mag opschorten. Bij een blijvende onmogelijkheid zal de desbetreffende overeenkomst beschouwd worden als te zijn geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Indien de Gebruiker al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te facturen. De wederpartij is verplicht deze te betalen.

Artikel 17. Wanprestatie, opschorting en ontbinding
17.1. Ingeval de wederpartij op enige wijze wanprestatie pleegt, is hij/zij in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is.
17.2. Onverminderd de uit de wet voortvloeiende rechten, zijn de vorderingen die de Gebruiker op de wederpartij heeft, per direct opeisbaar, en heeft de Gebruiker het recht de op hem rustende verbintenis op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder de tussenkomst van een rechter en zonder de verplichting om de wederpartij schadeloos te stellen of enige schadevergoeding aan hem/haar verschuldigd te zijn, indien: 
 • De wederpartij haar verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
 • De Gebruiker op goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij in de nakoming zal tekortschieten. Bijvoorbeeld wanneer uit een mededeling van de wederpartij voortvloeit dat hij/zij zal tekortkomen of dit anderszins ten gehore van de Gebruiker komt;
 • De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of haar faillissement wordt aangevraagd;
 • De wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft gekregen;
 • De onroerende goederen van de wederpartij in beslag zijn genomen;
 • Het bedrijf van de wederpartij in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen;
 • Wederpartij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten;
 • Aan wederpartij zekerheidstelling is verzocht en hij/zij hier geen of onvoldoende gevolg aan heeft gegeven.
Artikel 18. Vrijwaring
18.1. De wederpartij vrijwaart de Gebruiker voor alle mogelijke gevallen waarin derden schade lijden ten gevolge van de onderliggende rechtsbetrekking en waarin de schade niet toerekenbaar is aan de Gebruiker.
18.2. De wederpartij is verplicht de Gebruiker schadeloos te stellen.

Artikel 19. Geschillen/rechtskeuze
19.1. Op de aanbiedingen/offertes van de Gebruiker en de overeenkomsten tussen de Gebruiker en Wederpartijen is Nederlands Recht van toepassing.
19.2 Elk geschil dat zich tussen de Gebruiker en een Wederpartij voordoet zal, met uitsluiting van elk ander gerechtelijk forum, ter beschikking daarvan aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald, is de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Gebruiker aangewezen om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 20. Wijzigen en vindplaats algemene voorwaarden
20.1. De Gebruiker heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of geheel te vervangen.
20.2. Steeds is de laatst gedeponeerde editie respectievelijk de op het moment van het uitbrengen van de aanbieding/offerte of het afsluiten van de overeenkomst geldende editie van toepassing.
20.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.